ข้าราชการครู

นางสาวอัครยา เตบุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.สุวิจักขณ์ หันชัยเนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวธีระนุช คล้าย ณ รังษี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางรังศิมา ชูเทียน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวชุติมา จงใจเทศ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศรินยา แก้วใส
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศศิธร พานิช
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจีระภา บุญมะยา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวรานี มะโนปลื้ม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายวัชระ สีตะริสุ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวประภัสสร จันทะดวง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชญาภา ศรีเหลือง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายธนชาติ ธนชาติสมบัติ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจิราพร เอมพันธุ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเจนจิรา ศรีคำภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายสิทธิชัย​ กู​นา​ธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1