หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
  • ระดับปฐมวัย
                  อนุบาล 1
                  อนุบาล 2
 
  • ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6
  • หลักสูตร English Program
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1