ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (กำหนดการอาจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์โรคระบาด)
30 มิ.ย. 63 ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
29 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2563 (ช่วงเช้าระดับชั้นป.3,ป.4 ช่วงบ่ายระดับชั้นป.5,ป.6)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2563
- ช่วงเช้า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
- ช่วงเช้า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
28 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (ช่วงเช้าระดับชั้น อนุบาล2,อนุบาล3 ช่วงบ่ายระดับชั้น ป.1 ป.2)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
- เช้า ระดับชั้นอนุบาล
- บ่าย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2
27 มิ.ย. 63 นักเรียนทุกคนเตรียมความพร้อม โรงเรียนทำ Big cleaning day
ครูและบุคลากรโรงเรียนทุกท่าน
25 มิ.ย. 63 มอบคัวและรายงานตัวนักเรียนใหม่
กรรมการรับนักเรียน
24 มิ.ย. 63 ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน
ครูและบุคลากรโรงเรียนทุกท่าน