ภาพกิจกรรม
16 พ.ย.64 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม ทศ กำกับติดตามการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site หรือรูปแบบผสมผสานให้เป็นไปตามความพร้อมของสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2
16 พ.ย. 2564 นายจีระศักดิ์  ภาระเวช ผอ.สพป.ชบ.3 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผอ.สพป.ชบ.3 นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางมุกดา อามาลีนา ศึกษานิเทศ และว่าที่ร้อยตรีสีหนาท ดวงตาทิพย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3 ได้ลงพื้นที่นิเทศ กำกับติดตามการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site หรือรูปแบบผสมผสานให้เป็นไปตามความพร้อมของสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,09:44   อ่าน 11 ครั้ง