ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านทุ่งกลมจัดกิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของชาติ และสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ

----------------------------------------------------------

       ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โรงเรียนบ้านทุ่งกลม นำโดย นางนุชชารี อุ่นอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรได้กำหนดจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของชาติ และสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ที่มีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดพระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงข้นใหม่ในพุทธศักราช ๒๔๖๐ และเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ รักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อมหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2564,10:12   อ่าน 8 ครั้ง