ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านทุ่งกลมได้รับการประเมินให้เป็น สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563
   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
   ในปีการศึกษา 2563 กระทรวงศึกษาธิการโดยภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนหลักประชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้ดำเนินการประเมินผล สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ โดยโรงเรียนบ้านทุ่งกลมได้รับการประเมินให้เป็น สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2564,12:37   อ่าน 38 ครั้ง