ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องเศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องเศษส่วน 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปรียบเศษส่วนโดยใช้  1/2 เป็นเกณฑ์ถ้าตัวเศษของเศษส่วนเป็นครึ่งของ ตัวส่วนหรือตัวส่วนของเศษส่วนเป็นสองเท่าของตัวเศษแล้ว  เศษส่วนนั้นจะเท่ากัน  ถ้าตัวเศษของเศษส่วนน้อยกว่าครึ่ง ของตัวส่วนแล้ว  เศษส่วนนั้นน้อยกว่า  ถ้าตัวเศษของเศษส่วนมากกว่าครึ่ง ของตัวส่วนแล้วเศษส่วนนั้นจะมากกว่า     

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้  1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน

การวัดผลและประเมินผล

– ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

– ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์


หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คำนาม วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที 5
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คำนาม วิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที 5


คลิกเข้าสู่บทเรียนที่นี่mail  >>>>> หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คำนาม วิชาภาษาไทย <<<<<<