ครูอัตตราจ้าง

นางสาวชนมณี สั้นจันดา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายดิษฐวัฒน์ ประดิษฐาทรัพย์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอุไร ปั้นประสงค์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวพรสรรค์ ประดิษฐ์ธรรม
ครูอัตราจ้าง